Algemene verkoopsvoorwaarden van AT-Belettering BVBA

Artikel 1: Algemene bepalingen
De verkoop van goederen door AT-BELETTERING BVBA wordt uitsluitend beheerd door deze algemene verkoopvoorwaarden en de bijlage die verstuurd is in januari en gedurende het jaar indien belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden als aanvaard beschouwd vanaf de receptie van de getekende bestelbon, of, bij verstek, vanaf de receptie van de factuur. Elke clausule tegenstrijdig aan deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt als nul en generlei waarde beschouwd. Men kan slechts afwijken van deze algemene verkoopsvoorwaarden minstens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van AT-BELETTERING BVBA.
 
Artikel 2: Bestellingen en offertes
De klant is door de door hem doorgevoerde bestellingen verbonden en kan deze niet vernietigen, behoudens schriftelijk afwijking door AT-BELETTERING BVBA. De nietigverklaring van de bestelling zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de facturatie van de goederen, in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van de nietigverklaring, veroorzaken en een toeslag zoals genoemd in de bijlage. De offertes en prijsaanbiedingen verbinden ATBELETTERING
BVBA niet. Enkel de door de klant geplaatste bestellingen en schriftelijk bevestigt door AT-BELETTERING BVBA verbinden de partijen.
 
Artikel 3: Leveringen
De leveringsdatum wordt slechts ter inlichting opgegeven. Bijgevolg mag de klant geen vergoeding vorderen of een bestelling schorsen of annuleren in geval van vertraging of enige wijziging aan het tijdschema.
Overmacht en, in het algemeen, alle omstandigheden die de goede uitvoering van de overeenkomst door AT-BELETTERING BVBA belemmeren, verminderen of vertragen, of, die buitensporige moeilijkheden in de uitvoering van de verbintenissen tot gevolg hebben, ontheft AT-BELETTERING BVBA van aansprakelijkheid en geeft haar de mogelijkheid hetzij haar verbintenissen te verminderen, hetzij de overeenkomst teniet te doen, hetzij de overeenkomstuitvoering te schorsen, en dit, zonder enige schadevergoeding ten opzichte van de klant verschuldigd te zijn. Zijn ondermeer in dit artikel inbegrepen, de oorlogsgevallen, civiele oorlog, mobilisatie, onrust, staking, lock-out, pech, brand, onderbreking van vervoer, moeilijkheden in aanvoer van ruwe grondstoffen, ...
 
Artikel 4: Betalingen
Wij behouden ons het recht om bestellingen uit te voeren tegen voorafgaande betaling. Deze betaling kan geschieden via BE52 3300 7380 2809, BIC: BBRUBEBB. Indien om gelijk welke reden de bestelling toch niet kan uitgevoerd worden, wordt het door de klant voorafbetaalde bedrag hem zo vlug mogelijk, en uiterlijk binnen de 30 dagen na betaling, teruggestort. Bij afwezigheid van de betalingen van de vervallen factuur, wordt op de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de rente berekend op basis van 8 % per jaar (ten aanzien van ondernemingen) en 2 % per jaar (ten aanzien van consumenten) te berekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Bovendien, veroorzaakt de niet betaling van de factuur, vanaf de vervaldag van de factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de verschuldigdheid van een forfaitaire schadevergoeding van 10 % te berekenen op het bedrag van de factuur, met een minimum van €125,00. Voor alle onbetaalde betalingen van de vervallen factuur wordt de verleende termijn nietig verklaard voor alle geleverde goederen en wordt de betaling ervan onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Eigendomsrecht van goederen en risico's overdracht
Goederen blijven eigendom van AT-BELETTERING BVBA tot de volledige betaling van goederen, hoofdsom en toebehoren, de kosten door de laattijdige betaling inbegrepen. Risico’s door gedeeltelijk of totaal verlies of door schade aan goederen, worden daarentegen door de klant ten laste genomen vanaf levering, of bij gebreke ervan, vanaf de datum van de ter beschikkingstelling van goederen in AT-BELETTERING BVBA opslagplaatsen, en dit, of de goederen door de klant al of niet worden weggenomen. AT Belettering is noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor namaak van het ontworpen logo door een derde partij.
 
Artikel 6 : Klachten
Alle klachten moeten door de klant per aangetekend schrijven aan AT- BELETTERING BVBA gemeld worden in een termijn van 8 kalenderdagen (voor ondernemingen) en 30 dagen (voor consumenten) na de leveringsdatum. Als de klant verwaarloost de goederen in ontvangst te nemen, begint de termijn van 8 dagen (ondernemingen) of 30 dagen (consumenten) te lopen vanaf de ontvangst van het bewijs van versturen of van ter beschikkingstelling of, bij gebreke ervan, vanaf de ontvangst van de factuur. De afwezigheid van enige klachtindiening in deze termijn heeft tot gevolg de onvoorwaardelijke aanvaarding, en dit zonder voorbehoud, van de geleverde goederen door de klant. Het gebruik van een deel der goederen heeft van rechtswege tot gevolg de aanvaarding van de geleverde goederen in hun geheel. Geen enkele klacht mag worden aangehaald als excuus om de betaling van de factuur gedeeltelijk of totaal te schorsen.

Artikel 7 : Aansprakelijkheid – tolerantie
Bij gebrek aan een door AT-BELETTERING BVBA verkocht product, verbindt AT- BELETTERING BVBA zich het product door een product van dezelfde waarde te vervangen. Bovenstaande verbintenis van AT-BELETTERING BVBA zal niet van toepassing zijn indien de klant verzuimt AT BELETTERING BVBA per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van het gebrek overeenkomstig de in artikel 6 vermelde procedure. In geen enkel geval, kan de AT-BELETTERING BVBA aansprakelijkheid het vervangen van het gebrekkig product overschrijden, en AT BELETTERING BVBA kan niet gevorderd worden wegens aan de klant veroorzaakte schade of indirecte kosten, i.e. bijvoorbeeld het verlies van opbrengst, van klanten, de toename van algemene kosten enz. Lichte afwijkingen in afmetingen, tinten, kleuren en afwerking worden uitdrukkelijk getolereerd maar vormen geen enkel gebrek van de goederen, gezien de aard en de samenstelling van de producten. De vervanging van de gebrekkige producten kan zich slechts voordoen als het kenmerkende gebrek zich in meer dan vijf procent van de gekochte goederen voordoet.
 
Artikel 8 Bevoegdheid:
Bij betwistingen, zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied van Leuven bevoegd (ondernemingen). Bij betwistingen, zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied van de woonplaats van de conusment bevoegd.
 
Artikel 9:Verwerking persoonsgegevens
AT-Belettering verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Jessica Sterckx via emailadres info@atbelettering.be of via telefoon 016/84 79 90.
 
9.1. Verwerkingsdoeleinden
AT-Belettering verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en
gepersonaliseerde reclame).
 
9.2. Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming,(b) noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst,(c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,(f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1 a) (toestemming) heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

9.3. Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ATBelettering verbonden zijn of met enige andere partner van ATBelettering; AT-Belettering garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

9.4. Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

9.5 Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Socials & Links

Contact

Testeltsesteenweg 80
3201 Langdorp

T: +3216 84 79 90
Klik hier om mailen

BE0455.005.719